In English
Finn oss på Facebook

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Gauldal Energi konsern


(gjelder alle selskapene i konsernet Gauldal Energi)

Alle virksomheter som Gauldal Energi konsern (GE) bør ha et veldefinert etisk rammeverk og en etisk arbeidskultur. Retningslinjene er en grunnleggende forutsetning for effektiv styring og kontroll, men setter i tillegg krav til våre kunder og leverandører.
Retningslinjene gjelder for styret og alle ansatte. I begrepet ansatte inkluderes agenter, vikarer og konsulenter som er i oppdrag for GE. Alle plikter å gjøre seg kjent med de etiske retningslinjene.
En framgangsrik forretningsvirksomhet er avhengig av tillit og et godt omdømme. GE forventer at alle som opptrer på vegne av selskapet fremmer dette gjennom å opptre ansvarlig overfor medarbeidere/kollegaer, forretningsforbindelser og samfunnet som helhet.

Atferd basert på gjensidig respekt

GE godtar ikke noen form for sjikane, diskriminering, mobbing eller annen atferd som ansatte eller forretningsforbindelser kan oppfatte som truende eller nedverdigende. GE ønsker en inkluderende arbeidskultur.

Bedrageri og interessekonflikt

GE ansatte og styremedlemmer skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv (eller nærstående personer) som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade GE’s interesser. Denne regelen gjelder enten dette kan betegnes som bedrageri i juridisk forstand eller ikke. Den enkelte er selv ansvarlig for å opplyse om habilitet og forelegge tvilstilfeller for nærmeste overordnede.

Bestikkelser, gaver og fordeler

Generelt er det viktig at alle gaver, sosiale arrangement (interne, med agenter, kunder, leverandører og øvrige forretningsforbindelser) må kunne tåle dagens lys og kunne slås opp i media i sin helhet.

Aktiviteter med kunder, konkurrenter, leverandører eller andre forretningsforbindelser
Det tillates ikke å markedsføre produkter eller tjenester som konkurrerer med GE’s egne forretningsaktiviteter. GE forventer at ansatte og styremedlemmer opptrer lojalt og ansvarlig slik at selskapets omdømme ivaretas på beste måte. Dette innebærer at de etiske retningslinjene også gjelder utenfor arbeidstid.

Kommunikasjon – ”media testen”
Ansvaret for all informasjon ligger hos Konsernsjef eller den denne delegerer dette til. All form for informasjonsspredning (også til/i presse eller via e-post/internett/blogger) skal kun skje i samråd med denne, og må kunne tåle dagens lys og kunne slås opp i media i sin helhet.

Informasjonsplikt ved brudd på de etiske retningslinjene
I sin alminnelighet bør ansatte ta opp eventuelle bekymringer og klager om brudd på de etiske retningslinjene, med den det gjelder. Dersom dette ikke når frem, skal man gå til nærmeste overordnede. Hvis dette ikke anses som hensiktsmessig, kan en henvende seg til annen overordnet, vernetjenesten, tillitsvalgte eller administrasjonssjef i konsern.
Ved mistanke om korrupsjon og/eller økonomisk utroskap hos noen som omfattes av de etiske retningslinjene, skal det alltid varsles til overordnede.
Klager, bekymringer og varsling skal behandles konfidensielt av overordnede.
Det vil være et brudd på de etiske retningslinjene å diskriminere eller trakassere noen for å ha tatt opp slike spørsmål. Den som rapporterer falskt med åpenbar hensikt om å trakassere noen, kan imidlertid bli gjenstand for disiplinærtiltak.

Konsekvenser ved brudd på de etiske retningslinjene
Personer som etter andre skriftlige advarsel fortsatt ikke retter seg etter korrektiver må påregne oppsigelse eller avskjed.

GAULDAL ENERGI AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 00 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalenergi.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode