In English
Finn oss på Facebook

Historie

Selskapets formål i dag

Å drive energiproduksjon, energidistribusjon, energisalg, handel og annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapet kan på samme grunnlag foreta investeringer i, samt delta som aksjonær eller på annen måte i andre foretak.

Gauldal Energi AS ble omdannet til aksjeselskap 1. januar 1997 og er en direkte videreføring av Gauldal Elverk. Selskapet driver sin virksomhet hovedsakelig i Midtre Gauldal kommune og Holtålen kommune. Hovedkontoret er på Støren, med avdelingskontor i Ålen. 

Et lite historisk sammendrag

I Gauldal Energis forsyningsområde (Midtre Gauldal kommune og Holtålen kommune) har utbyggingen foregått i 3 trinn.
  • Først var det private initiativ, som oftest grunneiere, som bygde små kraftstasjoner som forsynte nærområdet med strøm. 
  • Deretter kom kommunene sterkere inn i bildet og etablerte kommunale eller interkommunale elverk. 
  • Siste trinn var da Midtre Gauldal, Haltdalen og Ålen kommuner i 1969 vedtok å gå sammen om etableringen av Gauldal Elverk fra 01.01.1971. I 1997 ble dette selskapet omdannet til aksjeselskap og endret navn til Gauldal Energi AS.
  • Midtre Gauldal kommune kjøper Holtålen kommune sine aksjer og blir 100% eier av Gauldal Energi AS fra16.06.2015.

Kraftverkene

Det første kraftverket som ble bygd i vårt område var Gaula Kraftverk ved Reitan i Ålen i 1905. Det var det engelske gruveselskapet 'The Bede Metal & Chemical Co Ltd' som fikk konsesjon til å bygge ut en kraftstasjon på 170 kW. Kraften skulle benyttes til selskapets drift av Killingdal Gruber.

I tiden som fulgte ble det bygd over 50 lokale kraftverk i vårt forsyningsområde. Flest verk ble bygd i 1930-årene og like etter 2. verdenskrig. Felles for de aller fleste kraftverkene var at de var uten vannmagasiner og hadde liten eller ingen reguleringsmuligheter. Når belastningen steg, eller ved lange kulde- eller tørkeperioder, ble spenningen ofte dårlig og ujevn.

Fram til 2. verdenskrig var det først og fremst private grunneiere som tok initiativ og gjennomførte bygging av de lokale kraftverkene. Det eneste unntaket var i Haltdalen, hvor herredstyret allerede i 1912 oppnevnte en elektrisitetskomite og fulgte opp med å ekspropriere fallrettighetene i Raubergfossen i 1917. Herredstyret var aktiv pådriver fram til utbyggingen stertet i 1936, men det var almenningstyret i Dragås Holtålen statsallmenning som løste og gjennomførte utbyggingen i Haltdalen. Dette er det eneste kraftverket som etter datidens målestokk må betegnes som stort. Kraftverket ligger i elva Hulta og ble først utbygd til 250 kW, og senere i 1956 utvidet til 550 kW. Kraftverket hadde 200 abonnenter.

Distribusjon

I tillegg til kraftverkene var det tre selskaper som drev distribusjon av kraft, uten at de produserte selv. På Støren var Nedre Støren Elektrisitetsforsyning A/L. Kraften ble overført fra Lundesokna kraftstasjon over en høyspentlinje med spenning på 10.000 V, og var det første høyspentanlegget i Størenområdet. Ålen Kooperative Selskap fikk i 1930 overta Ålen kommunes konsesjonskraft fra Killingdal Grubeselskap. Dette utgjorde 25 kW og ble brukt til å forsyne abonnenter i Midtbygda. I 1936 ble det opprettet kontrakt mellom Haltdalen Elektrisitetsverk om levering av 100 kW fra Raubergfossen. Kraften ble overført over en linje med spenning 6.600 V. Det tredje distribusjonsverket var Reitan Lysanlegg i Ålen, som i 1923 ble tilkoblet Gaula Kraftverk. Samtlige abonnenter lå i umiddelbar nærhet av gruveselskapets ledningsnett.

Kommunene sterkere inn etter krigen

Etter at krigen var slutt i 1945 kom kommunene sterkere inn i bildet når det gjaldt elektrisitetsbyggingen. Behovet for kraft var sterkt stigende og Regjering og Storting vedtok statsstøtteordning til elektrisitetsutbygging. Midtre Gauldal Kraftlag A/L la 28.06.1949 fram sine planer for kraftforsyning i Gauldalskommunene. Arbeidet med høy- og lavspentanleggene kom i gang i 1952 og de første 28 transformatorkretsene ble satt i drift i desember 1953. Dermed fikk vi Aurakraften inn i området. Senere fulgte etappevis utbygging og siste trafokrets ble satt i drift i november 1960. Midtre Gauldal Kraftlag A/L hadde ca. 2500 abonnenter og ble fra 01.01.1969 overført til Midtre Gauldal Kommune som et ledd i de pågående planer om sammenslåing av elverkene i Gauldalen.

Midtre Gauldal Kraftlag og Ålen Kommunale Kraftforsyning bygde ut sine ledningsnett på 50-tallet. De aller fleste av de små lokale kraftverkene la da ned sin virksomhet.
GAULDAL ENERGI AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 00 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalenergi.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode